Likvidace pojistných událostí

Pružné vyřizování škod a řízení likvidace považujeme za jednu z našich nejdůležitějších služeb. Jsme si vědomi, že je nutné při každé škodě hájit zájmy našich klientů, garantovat správnost a včasnost vyřízení škod a pravidelně vyhodnocovat škodní události.

Naše zkušenosti s likvidací jsou vynikající a můžeme garantovat kvalitní servis.

Jak postupovat v případě škody

Škody na majetku

 • V případě, kdy je nutné okamžitě odstranit následky škody a předejít tak zvětšení rozsahu škody a nebude možné včas zajistit prohlídku likvidátorem pojišťovny, je nutné provést dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).
 • Při odcizení, loupežném přepadení nebo při podezření ze spáchání trestného činu vždy oznamte událost Policii ČR.
 • Všechny vzniklé škody nám neprodleně oznamte. Včasné oznámení škody je nezbytné pro zajištění prohlídky poškozených věcí a nahlášení pojistné události pojistiteli.

Škody způsobené třetím osobám - odpovědnost

 • Způsobíte-li škodu někomu jinému - neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu bez konzultace s námi.
 • Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil na vaši společnosti písemně a v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění.
 • Každou i nepatrnou škodu oznamte naší společnosti.

Škody na vozidlech

 • Škodu na vozidle nám neprodleně oznamte.
 • Po oznámení škody zařídíme prohlídku likvidátorem pojišťovny. Do provedení prohlídky likvidátorem není možné poškozené vozidlo opravovat ani jinak zasahovat do poškozených věcí.
 • Při odcizení vozidla nebo jeho součásti, úmyslném poškození motorového vozidla nebo pokud se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, oznamte škodu policii.
 • Při poškození skel vozidla můžete rovnou kontaktovat smluvní servis pojišťoven na výměnu autoskel www.autoskla-hk.cz a nebo škodu oznamte naší společnosti.

Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc, přivolejte lékaře a Policii ČR.
 • Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu.
 • Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci dopravní situace a vzniklých škod.
 • Dojde-li ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, přivolejte Policii ČR.
 • Policii ČR přivolejte i v případě hmotné škody na majetku třetí osoby (např. zaparkované vozidlo, sloup elektrického osvětlení apod.). Vozidlo zaměstnavatele nebo leasingové společnosti, které se účastní na dopravní nehodě není považováno za majetek třetí osoby.
 • Policejní protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak před podpisem požádejte o doplnění svých výhrad.
 • Vyžádejte si od příslušníka Policie ČR kopii Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, případně alespoň číslo jednací tohoto dokumentu, poznamenejte si útvar Policie ČR, který nehodu vyšetřoval (např. Dopravní inspektorát Plzeň).
 • V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, je nutné sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší účastníci dopravní nehody. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
 • Doporučujeme Vám vždy zaznamenat veškeré údaje o dopravní nehodě a jejích účastnících do formuláře Záznam o dopravní nehodě. Tento formulář podepište s ostatními účastníky dopravní nehody a předejte kontaktní osobě v RENOMIA.
 • Pokud některý z účastníků nehody odmítne záznam o nehodě podepsat, doporučujeme Vám přivolat Policii ČR.
 • Je-li Vaše vozidlo po dopravní nehodě nepojízdné, kontaktujte asistenční službu.

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.
 • Zavolejte Policii.
 • Doporučujeme policejní protokol, Záznam o nehodě nebo jiné písemné prohlášení podepsat pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě na doklad uveďte své vlastní vyjádření o dopravní nehodě v češtině.
 • Zapište si identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků do přiloženého formuláře Záznam o dopravní nehodě.
 • Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář, ale v jiném jazyce, jsou tyto formuláře stejné. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé body očíslovány.
 • Pokud možno zajistěte veškeré důkazy o dopravní nehodě a škodě na vozidle (fotoaparátem, kamerou).
 • Další informace můžete získat na telefonním čísle asistenční služby Vaší pojišťovny.
 • O dopravní nehodě informujte naši společnost a předejte nám vyplněný Záznam o dopravní nehodě.